Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Isten jósága II.r.

2009.08.06

Jó az Úr!

"Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára."

(Zsoltárok 31,20)

"Dávid zsoltára.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. 
Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.  Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól,
mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.

Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben."

(23.zsoltár)

 

Várd az Ő jóságát!

 

"De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén.
Reménykedj az ÚRban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!"
(Zsoltár 27,13-14)

 

 
Dávid hitte, hogy meg fogja látni az Úr jóságát az élőknek földjén. Azaz: bízott Isten jóságában, s ezért meg is tapasztalta azt.    Kijelentést kell kapnunk Isten jóságáról - számolnunk kell az Ő jóságával.


 
Adj hálát !


"Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz,
hogy udvaraidban lakozzék.
Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével! 

Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk,                     szabadító Istenünk!
Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken,
aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra,
lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását."
(Zsoltár 65,5-8)

 
Isten népe között sokan vannak olyanok, akik nem áldás, hanem átok alatt vannak, mert nem ismerik el Isten irántuk való jóságát. Nem ismerik fel, hogy minden áldásuk Istentől ered; nem értékelik azt, ami már az övék és amit már Isten megtett értük; nem elégedettek az Ő jóságával. Természetesnek veszik Istent; azt gondolják, hogy Ő nem tett eleget értük, ezért saját maguknak tulajdonítják az áldás érdemeit. Ezek az emberek veszélyes talajon
járnak.                                

Áldásunknak Ő a forrása.                                                     Elengedhetetlenül fontos, hogy örömmel és hálával szolgáljuk Őt.
                                                                                                "Nem szolgáltál Istenednek, az Úrnak örömmel és jó szívvel,         amikor bőven volt mindened."
(5Mózes 28,47)

 


Adj hálát Istennek az Ő jóságáért!

 

Kép


 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

"Hálaadó zsoltár.
Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!
Szolgáljatok az Úrnak örömmel,
vigadozva járuljatok színe elé!
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten!
Ő alkotott minket, az Övéi vagyunk:
az ő népe és legelőjének nyája.
Menjetek be kapuin hálaénekkel,
udvaraiba dicsérettel!
Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!
Mert jó az Úr,
örökké tart szeretete,
és hűsége nemzedékről nemzedékre."
(100. zsoltár)

 

 

"Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem:                   mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jótéteményét                     Izráel háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen."
(Ézsaiás 63,7)
 

 Mivel Ő jó - mi is  tudunk
jók lenni
 
                                                                                                  "A Szellem gyümölcse pedig:
szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
Az ilyenek ellen nincs törvény.
Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt"

(Galata 5,22-24)
 
"Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.

A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.

Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket."
Efezus 5,8-11)
 
"Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jóssággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani."
(Róma 15,14)
 
A Szent Szellem gyümölcse egyben Isten személyiségjegyei is. A Szent Szellem belénk helyezi Isten személyiségét azért, hogy már itt a földön Jézus Krisztusra, a Messiásra hasonlítsunk. Isten jóságát kell a világnak bemutatnunk. Meg kell mondanunk és meg kell mutatnunk az embereknek, hogy  Isten jó.


"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz."
(Zsidó 13,8)

 
Isten nemcsak jó, hanem Ő mindenkor jó. Nem lehetne Őt jónak hívni akkor, ha néha jó lenne, néha pedig nem.  A jóság nemcsak abban nyilvánul meg, hogy valaki jó és jót tesz; akkor jó valaki, ha állandó és következetes; ha kiszámíthatóan jó. Mivel Isten jó, ezért Ő következetesen könyörületes, jóságos, irgalmas, nagylelkű és megbocsátó.
 
"Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!    Boldog az az ember, aki Őbenne bízik."

(Zsoltárok 34,9)
 
"... jóságos az Úr."

(1 Péter 2,3b)

 

Kép
 
                                                                                                         Az "érezzétek" szó megtapasztalást jelöl.   Isten jóságát személyesen meg lehet tapasztalni.  Ez pedig tőlünk függ. Az Úr jósága és irgalma Jézus Krisztus minket helyettesítő áldozatában mutatkozott meg. Isten minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy megmutassa az Ő jóságát; most már rajtunk áll, hogy saját magunk, személyesen megtapasztaljuk ezt a jóságot.     Akkor ízlelhetjük meg Isten jóságát, amikor bízunk Benne és  oltalmat találunk Nála.
 

 
Isten jósága, irgalma és kegyelme soha nem ér véget. Az Úr az Ő jóságát irgalmával mutatja meg. Ha bűnt követsz el és nem térsz meg, akkor Isten felelősségre fog vonni - nem fogod megúszni. Ellenben ha őszintén megbánod a bűneidet és kéred Isten bocsánatát, akkor Ő ezt azonnalmegteszi. Az Úr mindig megbocsát és kegyelmet gyakorol azok felé, akik ezt kérik Tőle - de azok, akik lázadnak Isten ellen, soha nem részesülnek abban a kiváltságban, hogy megtapasztalják az Ő jóságát.
                                                                                             Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy méltók legyünk a mennyei elhívásra.

Ha van hitünk Istenben, akkor Ő hatalmasan tud bennünk, általunk és értünk munkálkodni. Isten terve az, hogy Jézus Krisztus megdicsőüljön benned és te is Őbenne.
 
"Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket.      Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék.
Hadd teljünk be házad javaival, templod szentségével! "                (Zsoltár 65,4-5)
 

 
Isten  jóságával  vonzza
magához az embereket. Isten jósága az Ő házában, az Ő jelenlétében  van.

Ingyen hozzáférhető mindazok számára, akik az Úrral betöltekeztek és akik a közelében maradnak. Isten jóságára van csak szükségünk.   Isten az Ő hűséges népét mindig jóllakatja és megelégíti az Ő jóságával.
 
"Azután megtérnek Izráel fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot:
remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban."

(Hóseás 3,5)
 
"Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik: milyen kincs az igazi béke.
 
Jóra fordítom Júda és Izráel sorsát, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen.

Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem;
megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem. 

Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisztességet szerez majd nekem a föld minden népe előtt, ha meghallják, hogy mennyi jót teszek velük. De rettegni és reszketni is fognak, ha látják, mennyi jót és milyen békességet adok nekik. "                 (Jeremiás 33,6-9)
 
Isten akarata számunkra az, hogy az Ő jóságát és bőségét megtapasztaljuk. Soha nem szabad azonban természetesnek vennünk az Ő jóságát.                                            

Mindenkor tisztelnünk kell Őt azért, hogy lehajolt hozzánk.          

 

 

Adj dicsőséget Istennek az Ő jóságáért!
 
"Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket."

(Zsoltár 107,8-9)

 

www.revival.com

 

 Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép