Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jézus vére az Istennel kötött szövetség ereje

2009.04.25

 "...ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára..."                                                       
                                                                                    / Máté26,28 /


Jézus vére megvált bennünket a bűntől
 
   1.  Megvált = fizetés által eltöröl; visszavásárol, illetve lefizet; helyreállít; kicserél; megvált a bűntől; tisztelet, illetve az érték helyreállítása; egy bizonyos összeg kifizetése által a tulajdonjog helyreállítása;
        váltságdíj által elengdést, illetve helyreállítást elérni valamiből, pl. fogságból; egy összeg kifizetése általi szabadulás; a bűnösért való feláldozott áldozat eszköze által megszabadítani a bűntől és annak következményeitől.
   2.  Az Újszövetségben a megváltás a Krisztus áldozata által a bűntől, a haláltól és Isten haragjától való megváltásra utal.
   3. Megváltattunk a saját cselekedeteinkből. Megváltattunk a vallástól, a tradíciótól és a törvény átkától.
   4.  1 Péter 1:18-19 - "Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren - mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén."
   5.  Bűneink megbocsáttattak és Isten már nem tulajdonítja azokat nekünk.
   6.  Efézus 1:7 - "Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából".
   7.  Jézus vére megvásárolt bennünket.
   8.  Apostolok 20:28 - "Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szent Szellem, hogy legeltessétek az Isten Egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett."


 
Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat
 
   1.  Zsidó levél 9:22 - "A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat."
   2.  Az Ószövetségben állandó véráldozatokra volt szükség.
   3.  Zsidó levél 10:1-4 - Az Ószövetségben az állatok vére ontatott ki a bűnökért való engesztelésért.
        Ezeknek az állatoknak a vére csak  __elfedezte__  az emberek bűneit.
         Az állatok a mi Urunk Jézus Krisztus előképe volt. Jézus lett a mi
        "Áldozati Bárányunk" (1 Péter 1:19). Jézus vére  __megtisztít__  bennünket a bűntől és megtisztítja a lelkiismeretünket a halott cselekedetektől.
   4.  Zsidó levél 9:12-17 - "Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz,  akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló Szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek.  Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.  Mert ahol  VÉGRENDELET  van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie;  mert a végrendelet csak halál esetén érvényes; amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen."
   5.  Az Újszövetségben Jézus vére teljesen elmossa / elveszi a bűneinket.
   6.  Kolossé 1:14 -" Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata."
   7.  Ézsaiás 43:25 - "Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem."
   8.  Zsoltár 103:12 -13. "Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz."
   9.  Jelenések 1:5 - "...és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme; aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől..."
  10. Mióta Jézus a vérét ontotta, többé már nincs szükség vérontásra.
  11. Zsidó levél 10:18 - "Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat."


 
Jézus vére helyreállítja az Atyával való kapcsolatunkat
 
   1.  A saját érdemeink alapján nem állhatunk Isten elé. Saját igazságunk olyan, mint a tisztátalan ruha.
   2.  Ézsaiás 64:7 - "Uram, atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk mindannyian."
   3.  Róma 3:23 - "Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Istne dicsősége nélkül."
   4.  A vér keresztje által Isten békességet szerzett, egyszer és mindenkorra Magával mindent megbékéltetett.
   5.  Kolossé 1:19-22  -"Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék,  és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.  Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé."
   6.  Efézus 2:13 - "Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által."


 
Jézus vére megtisztít minket minden bűntől
 
   1.  Jézus vére megtisztít minket MINDEN bűntől - azoktól a bűnöktől, amelyeket megtérésünk előtt vagy után követtünk el. Ha hibázunk és megbánjuk azokat, akkor az Ő vére mindig tisztára mos bennünket.
   2.  1 János 1:7 - "Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől."
   3.  Jézus vére új és jobb szövetséget szerzett a számunkra.
   5.  Zsidó levél 8:6 - "Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett." 


 
Jézus vére miatt bizalommal járulhatunk az Atya elé
 
   1.  Amikor Istenhez jössz, Jézus vére által bizalommal közeledsz az Atyához. Nem a saját neved által lépsz be az Ő jelenlétébe. Nem a saját jó cselekedeteid által lépsz be az Ő jelenlétébe. Azért lehet bizalmad, mert biztosan tudod, hogy  ___az Ő vére feljogosít  az Ő jelenlétében való tartózkodásra___  és hogy segítséget kérj Tőle.
   2.  Zsidó levél 10:19-23 - "Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől,  a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett."
   4.  Zsidó levél 4:15-16 -  ___"Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. 16Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk."___ 
Jézus vére hatalmat ad nekünk a győzelemre
 
   1.  Jelenések 12:10-12.  - "Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: >Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.  Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok: jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van<".   
   2.  Mondd el, hogy mit tett érted Isten! A bizonyságtételed élő - ha megosztod másokkal, életet adsz és újra életet kapsz.
   3.  1 Korinthus 15:57-58. - "...  hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!  Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."


 
Jézus vérét tisztelik a Mennyben
 
   "És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve; és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: "Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit?" De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: "Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét".  És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a Bárány: olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt, és hét szeme: az Isten hét szelleme az, akiket elküldött az egész földre.  A Bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből; és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt - mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel: a szentek imádságai ezek -,  és új éneket énekeltek ekképpen: "Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből;  és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön."  És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; és így szóltak hatalmas hangon: "Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!" És hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: "A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!" A négy élőlény így szólt: "Ámen!" És a vének leborultak, és imádták őt."                                                             
                                                                                  /Jelenések 5 /

 

Derek Prince rövid tanítása Jézus vérének fontosságáról:

vimeo.com/13178646

 

A mappában található képek előnézete Feltámadott !

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.