Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Korunk utolsó nagy superman-je, akit bálványozni fog a világ

2009.08.23


Antikrisztus = Krisztus helyetti; Krisztus ellenes

(Nevének száma = 666)A Sátán 6000 éve abban a kiváltságos helyzetben van, hogy tanulmányozhatja a bukott emberi természetet, hogy megtalálja annak gyenge pontjait s megtanulja miként veheti rá az embereket minél hatékonyabban arra, hogy az ő akaratát cselekedjék.

Az Ördög tökéletesen tisztában van azzal, hogyan kábítsa el az embereket kísértéseivel s hogyan félemlítse meg őket. Tudja, hogyan elégítse ki a tudásszomjat és érzelmi igényeinket. A fület zenével gyönyörködteti meg, a szemet pedig ellenállhatatlan szépséggel. Ha el tudta vinni egy szempillantás alatt a Megváltót a pusztából egy hegyre, ahol megmutatta Neki a világ összes királyságát s azok dicsőségét, akkor ma is meg tudja tenni, hogy áldozatait csábításokkal kecsegteti. Tisztában van vele, hogyan összpontosítson s közvetítsen energiákat s hogyan elégítse ki a természetfölötti erők utáni vágyat.

Jól tudja, hogyan szédítse meg az embert a világhírnévvel járó nagyság érzésével s hogyan tartsa hatalmában azokat, akiket felruházott azzal hogy mindezt Isten és népe ellen fordítsák.A Sátán egész mostanáig korlátozott hatalommal rendelkezett és tevékenységét Isten Szelleme gyakran ellensúlyozta. Az Ige azt ígéri, hogy már nincs messze az a nap, mikor Isten nem korlátoz semmit; fényét visszavonja:„annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia”

(2 Thessz 2:7-8).

 

Isten a hitetés beteljesedésének nemcsak hogy nem szab gátat, hanem az emberekre

„bocsátja a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak”, "mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét"

s "gyönyörködtek az igazságtalanságban"

(2 Thessz 2:11;10; 12).

 

A Sátán kihasználva ezt a helyzetet, tudásának teljes tárházát felvonultatja, amelyet - az emberiség viszonylatában - az elmúlt 6000 év során szerzett.

A Sátán testet ölt s emberi formában lesz jelen a Földön.

Az Antikrisztus nemcsak a Bűn Embere lesz, hanem egyben a Kígyó Magva, a Kárhozat Fia.

Az Antikrisztus az Ördög mesterműve lesz. Benne testesül meg az Ördög teljes valójában.

Ő lesz a Sátán munkáinak tökéletes beteljesedése. Az egész világ a Szupermenről beszél s várja őt; az Ördög pedig hamarosan életre kelti.

Az Antikrisztus nem átlagos ember lesz, hanem olyasvalaki, aki rendkívüli képességek birtokában lesz.

Természetfeletti erővel lesz felruházva. Az Isten-ember, Jézus Krisztus után, ő lesz az emberiség történelmének legfigyelemreméltóbb személyisége.


1. Egyedülálló intellektuális tehetség lesz

Rendkívüli intelligenciájú lesz. Az Ördög annak az Egyetlen Igaznak a hasonmásává fogja őt megalkotni.

A Dániel 7:20-ban a következőképpen olvashatunk róla:

egy szarv, melynek szemei vannak.

Ennek kettős értelme van. A „szarv” erőt jelképez; a „szemek” pedig intelligenciáról tanúskodnak.

A Dániel 8:23 szerint „kemény orcájú király”, aki „ravaszságokhoz értő”.

Mestere lesz az okkult tudományok minden titkának. (Többek között ez lesz az az eszköz, mellyel sokakat elhitet.)

Rendkívüli intelligenciája elbűvöli még az értelmiséget is. Tudásának tárháza, a természet titkainak alapos ismerete és a minden emberei képességeket meghaladó meglátásai miatt, méltán tartják majd páratlan intelligenciájú zseninek.


2. Egyedülálló beszéde, orgánuma lesz

A Dániel 7:20 azt mondja: „nagyokat szóló szája” van.

A szavak mestereként, Demosztenészen is túl tesz.

A hamis Messiás ebben is utánozza a Megváltót. Az emberek „álmélkodtak az ő tanításán” (Máté 7:28) és azt kérdezték „Honnét van ebben ez a bölcsesség?” (Máté 13:54).

Ugyanígy lesz a vakmerő hitetővel:

tökéletesen birtokában lesz a nyelv adta eszközöknek.

Retorikai képessége figyelemre méltó lesz, tisztelet vív ki magának vele. A Jelenések könyve 13:2 szerint a szája „mint az oroszlán szája”, amely arról árulkodik, hogy hangja félelmetkeltő és felségteljes lesz.3. Politikai zseni lesz

Az ismeretlenség homályából fog előtűnni, de diplomáciai képességének köszönhetően, elnyeri a politikai élet szereplőinek csodálatát s eléri a velük való együttműködést.

Karrierjének korai szakaszában, „kis szarv”-ként tűnik fel – mely a hatalom jelképe -, de hírneve gyorsan terjed s brilliánsan tehetséges államférfiként szédítő magasságokba tör.

Akárcsak a politikusok nagy többsége, nem állnak tőle sem majd távol a kétes ügyletek; konspirációkon és diplomáciai manőverezéseken keresztül ér el majd korai sikereket. „Alattomban jő, és hízelkedéssel jut az országhoz” (Dániel 11:21). Politikai vezetésén, szereplésén túllépve, a gazdasági élet élére áll és olyan vallási vezető szerepet is betölt majd, melyek ötvözeteként egy személyben, adott időpontban totalitáriátus rendszert vezet be.4. Kereskedelmi szakember lesz

Uralma alatt mindent központosítanak és senki sem vehet, sem el nem adhat semmit bélyege felvétele nélkül. Jelenések (13:17).

Az egész kereskedelem s az egész világ gazdagsága az ő személyes irányítása alatt fog állni.

Az 52. zsoltár 9. versében a következőt olvashatjuk:

„Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott”.

Vagy pl. a Dániel 11:38 így szól:

„De ahelyett tiszteli az erődök istenét (Sátán) annak helyén; és azt az istent, akit nem ismertek az ő atyái, tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal.”

A Dániel 11:43 szerint

„… ura lesz Egyiptom arany- és ezüst-kincseinek és minden drágalátos javainak”.

A Dániel 11. rész utolsó verse megemlíti sátor-palotáját. Gazdagabb lesz, mint Krőzus.

Ezékiel így ír róla a 28:45-ben

„Bölcseségeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, s gyűjtöttél aranyat s ezüstöt kincses házaidba. Bölcseségednek nagy voltával kereskedésed közben megsokasítád gazdagságodat, és felfuvalkodott szíved gazdagságod miatt.”

Olyan pénzügyi és gazdasági hatalom lesz a kezében, amely minden tekintetben fölülmúl minden elképzelést. Ez csak úgy lehetséges, ha átveszi azt a jól előkészített terepet, amelyet a globalista törekvések szorgalmaznak az összefogás jegyében. Ő fogja egységesíteni a rendszert, utolsó záróakkordként, felrakva a pontot az 'i'-re.


5. Katonai zseni lesz

Olyan rendkívüli hatalommal lesz felruházva, hogy „pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét” (Dániel 8:24) .

Nagy Sándor és Napóleon, feledésbe merül miatta. Senki sem lesz képes megállni előtte. Mindent elsöpör maga előtt, úgy hogy a világ azt kérdi majd „Kicsoda hasonló e fenevadhoz? Kicsoda visakodhatik ő vele?” (Jelenések 13:4)

Katonai sikerei világméretűek lesznek. Úgy beszélnek majd róla, mint aki „királyságokat rendít meg” és mint aki a földet megháborítja. (Ézsaiás 14:16)


6. Zseniális vezető lesz

Remekül fog ellenséges erőket kibékíteni. A szembenállókat összekovácsolja. Minden erőt elsöprő képességeinek köszönhetően a világ hatalmai egyesülnek.

Egy Nemzetszövetséget hoz létre.

Kelet és Nyugat többé nem lesz megosztott.

A Jelenések 13:1-2 – ben egy szimbólikus képet találunk: „ És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, amelynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, amelyet láték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.”

 

Láthatjuk, hogy a római, a görög, a perzsa-méd, valamint a babiloni birodalmak nagyságának együttes jelenlétéről van szó. Személyesen fogja birtokolni az egész világpolitikát. Ő lesz az utolsó nagy Cézár .


7. Zseniális szellemi vezető lesz

Hatalomrakerülése után 3,5 évvel, magát Istennek fogja kikiáltani, megköveteli, hogy Istenként imádják őt s beül a harmadik Templomba, Isten gyanánt mutogatván magát.

(2 Thess 2:4)

 

Olyan csodákat fog tenni, olyan nagyokat, hogy ha lehet még a választottakat is elhitesse.

A Bűn Emberében egyesülni fog az emberi faj mindennemű tehetsége, s ezenkívül a Sátán erejével és bölcsességével is fel lesz ruházva.

A tudományt a legbehatóbban fogja ismerni, a természet erőit oly mértékben fogja uralni, hogy azok engedelmeskedni fognak neki. A Sátán e remekművében egyszerre lesz jelen s egyesül az intellektuális nagyság, a szuverén hatalom és az emberi dicsőség, mely a gonoszság, a gőg, az elnyomás, a lázadás, a csalás és a szentségtörés minden válfajával párosul. A világon eddig élt összes ateista és deista ereje eddig soha nem tapasztalt módon egyesül egy személyben.

„Az egész föld követi a fenevadat” (Jelenések 13:3).

"Halálos sebbel megsebesíttetett, de az ő halálos sebe meggyógyíttaték." (Jelenések 13.3) Eme egyedülálló csodatette miatt, az emberek Istenként fogják tisztelni. Hatalmát olyan átütő erővel fogja gyakorolni az emberek felett, hogy azok imádni fogják a képét (Jelenések 13:14-15).

E téren olyan világi törekvések s kezdeményezések figyelhetőek meg, amelyek egy "Messiás" eljöttét jövendölik. A médián keresztül szembesültem egy világi vezető általi kijelentéssel, miszerint a "Messiás"-t megelőzendő, várnak egy prófétát (Illésként nevezték meg), aki majd előkészíti a "Messiás" eljövetelét. Mire a "Mester" a széles nyilvánosság előtt megjelenik, a lakosságnak feltétel nélküli bizalommal kell elfogadnia őt s a lakosság nagyobb része készen kell álljon őt mint "Messiást" imádni.

Minden vallás - mint "visszatérő Krisztust" fogja tisztelni. A nagyobb vallások, hosszú generációk óta várják eljöttét.

Egy olyan személyét, akit a zsidók Messiásként, a Buddhisták ötödik Buddhaként, a muzulmánok Mahdi-ként, a hinduk Krisnaként ismernek és várnak. A kereszténység Krisztus-várásával hasonlóságot mutat mindez. Kérdés, kik a keresztények s kit tekintünk személy szerint Krisztusnak egyéni életünkben?

Sok vallás tehát tartalmaz "közös igazságokat", amelyek a különbségeket szép lassan egybemossák. A tolerancia jegyében a különféle vallások egymáshoz közelítenek, a kereszténységen belül egyre szélesebb körben válik népszerűvé az ökumenizmus gondolata és jelensége.

Személyisége

Miután eltűnődtünk a Sátán képességein, vizsgáljuk meg személyiségét. Tegyük ezt Jézus Krisztus személyének fényében, tükrében. Krisztus az isteni mérőón, zsinórmérték, mellyel minden személy mérhető.

A Szupermen Antikrisztus eljövetelének tehát kettős jelentősége van:

-egyrészről Krisztust akarja utánozni,

-másrészről Krisztus ellensége.

Személyiségének tanulmányozása során így számtalan hasonlóságot és számtalan ellentétet fedezhetünk fel. Úgy tűnik fel majd  mint különösen értékes egyéniség, azonban valójában báránybőrbe bújt farkas.

Az emberiséget arra fogja ösztökélni, hogy egy családként teremtsen egy olyan globális civilizációt, amelyben gazdasági és társadalmi igazság honol s a javak megosztása nagy hangsúlyt kap.

Az éhezés felszámolásán fáradozik majd ,s azt tűzi ki célul, hogy az élelmezés, a lakóhely biztosítása, a ruházkodás, az oktatás s az orvosi ellátás egyetemes jogon mindenki számára hozzáférhető legyen.

Ösztökélésére az emberiség megteszi az e téren szükségesnek bizonyuló változtatásokat (pl. a szegényebb fejlődő országok s a gazdagabb, fejlett országok közti gazdasági különbségek kiegyenlítődnek) s így egy "igazabb", "igazságosabb" világban élhet majd minden ember.

Nem ítélni jön, hanem hogy az emberiségnek segítsen és inspirálja. E Világ és az emberi nem nevelője lesz. A Világ kormányzását megszerzi.

Ilyen módon életbe lép egy kontroll, egy ellenőrzési rendszer a Világ fölött.

Ahhoz, hogy a hamis Krisztus, aki emberi viszonylatban egyedülálló képességekkel rendelkező személy lesz, egy kézben tudja tartani az egész világot, arra is szükség van, szükség lesz, hogy kialakuljon egy olyan egységes világrend, amely lehetővé teszi, hogy valósággal egy kézben összpontosuljon minden.

Ha ma körülnézünk a világban, lépten-nyomon azt látjuk, egy olyan tendencia érvényesül, amelyet globalizációnak hívunk, s mely tökéletesen készíti elő a Szupermen Antikrisztus eljövetelét.

A világ központosítása a cél egyfelől, másfelől pedig az uniformizálás, az egyéniség eltörlése,

a nemek összemosása,

az individuum gondolkodástól való megfosztása.

(Madách Imre: "Az ember tragédiája" szerint a Falanszter U alakzatú. U = Uni-: Egy(séges)-; Egy(forma); Egy(en).) Falanszter világ

Birodalma

Az emberiség több évezredes történelmére visszatekintve kétségtelenül állapítható meg, hogy nem létezett olyan társadalmi berendezkedés, amely még ha ideálisnak is tűnt elméletben, a gyakorlatban minden probléma nélkül megvalósulhatott volna. A diktatórikus rendszerek nyilvánvaló gonosz gyökere azok bukását eredményezte. A demokráciában kínálkozó egyenlő jogok teret engednek a túlzó liberalizmusnak, mely kaotikus helyzetet teremthet. Olyan rendszerelmélet pedig még nem volt, amely e kettőt - eredendően ellenkező és a skála két szélén helyet foglalót - ötvözte. A demokrácia zászlaja alatt kialakul a Huxley-i féle 'Szép Új Világ', amely orwelli egyedeket nemz, akik szolgájává, rabszolgájává válnak a természetfeletti gonosz mátrixának (Mátrix: anyaméh), mely nem más, mint maga a Föld bolygó.

A szabadság nevében kialakuló jogok vonzóak, ám remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy általuk kialakuljon egyfajta irányíthatóság, önként vállalt, burkolt diktatúra. A demokráciában - melyben kezdetben felhígul minden, majd masszává (mass = tömeg) áll össze - társadalmi norma lesz a vallássá fajuló személyi kultusz, az Antikrisztus imádata.

Itt a Földön pedig minden jel arra utal, hogy a központosítás folyamata - mely a majdani, egy kézben összpontosuló hatalom előfutára (EU: 1992-től; Afrikai Unió 2002-től; Észak Amerikai Unió /=North American Union/ a tervek szerint 2010-től; 2008. májusától Dél-Amerikai Unio (UNASUR); Ázsiai Unió tervezés alatt) - visszafordíthatatlan.


 

 

 

 

 


utolsoidok.shp

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.